Inloggen Social Schools

Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5!

Voor de klas staan juf Maike en meester Emiel.

Dagplanning:

 • Zichtbaar voor alle leerlingen.

 • We plannen zo veel mogelijk lessen op dezelfde tijd van de dag (rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, technisch lezen) of dezelfde dag van de week (gym, verkeer, schrijven).

Leerdoelen:

 • Zichtbaar voor alle leerlingen.

 • Worden voor de lessen besproken en na afloop geëvalueerd.

Weektaak:

 • Verplicht werk en keuzewerk.

Huiswerk:

 • Leerwerk voor toetsen (taal en wereldoriëntatie)

 • Extra oefening (tafels)

Betrokkenheid:

 • Gebruik van wisbordjes en beurtstokjes.

 Wat leren we in groep 5?

 Basisvakken:
Technisch lezen (Estafette)
Hoofddoel: Het correct en vlot kunnen lezen van teksten op niveau.

 Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip)
Hoofddoel: Begrijpen wat je leest en daarbij je woordenschat en kennis van de wereld vergroten. 
Tussendoelen:

 1. De leerlingen leren teksten ‘actief’ te lezen door voortdurend vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over de inhoud van de tekst. Zo vergroten zij hun kennis van de wereld. 

 1. De leerlingen leren informatie te achterhalen in teksten, door gericht naar informatie te zoeken met behulp van leesstrategieën. (voorspellen, vragen stellen, verwijswoorden, verbanden, samenvatten en ophelderen van onduidelijkheden).

 2. De leerlingen leren informatie te ordenen. 

 3. De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.

 4. De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. 

 Taal (Staal)
De leerlingen werken m.b.v. de methode Staal Taal aan de volgende onderdelen: mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren), schrijven en taal verkennen (kijken naar en gebruiken van taal). Na het inoefenen van de verschillende vaardigheden, presenteren de leerlingen op verschillende manieren hun producten.

Spelling (Staal)

 • spelling: De leerlingen leren 7 nieuwe categorieën met bijbehorende regel (kilowoord, komma-s-woord, centwoord, komma-s-meervoud, politiewoord, colawoord en tropischwoord). Eerder geleerde categorieën en regels worden uitgebreid en herhaald.

 • werkwoorden: De leerlingen leren de tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd herkennen.

 • grammatica: De leerlingen leren een aantal nieuwe woordsoorten en zinsdelen kennen (bijvoeglijk naamwoord, hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, voorzetsel persoonsvorm, onderwerp) en ze leren leestekens (hoofdletter, dubbele punt, aanhalingstekens, uitroepteken) toepassen.

 Rekenen (Getal en Ruimte Junior)
In groep 5 komen de volgende nieuwe onderwerpen aan de orde:

 • Uitbreiding van de structuur van het tientallig stelsel tot 10.000

 • Optellen en aftrekken van getallen tussen 100 en 1000. 

 • Tafels 11, 12, 15, 20, 25 en 50.

 • Cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.

 • Schattend rekenen.

 • Kennis van de klok, het metrieke stelsel, meetkundige figuren en tabellen/diagrammen wordt uitgebreid.

Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar het automatiseren/memoriseren van optellen en aftrekken tot 20 en de tafels t/m 10. 

 Overige vakken 
Schrijven, wereldoriëntatie, verkeer, gym, muziek en handvaardigheid/tekenen/techniek.